مجله سورنا: در این تصویر شما با مدل های مختلف قاشق ها و تاریخچه قاشق آشنا شده و یاد می گیرید از هر قاشق در چه زمانی استفاده کنید.

انواع قاشق ها در اصول سرویس دهی غذا و نوشیدنی

 

انواع قاشق ها در اصول سرویس دهی

 

تاریخچه قاشق و چنگال

يكي از اولين اختراعات بشر چاقو سنگي بود قاشق هم خيلي قدمت دارد و تاريخ آن به دوران باستان مي رسد هزاران سال از مصرف چاقو و قاشق مي گذشت، ولي هنوز كسي به فكرش نرسيده بود تا چنگال را اختراع كند.
مردم معمولا چاقو را همه جا با خود حمل مي كردند مثلا به كمر مي بستند يا اينكه توی چكمه جای مي دادند. بنابراين طبيعي بود كه وقتي گوشت پخته سرميز آورده ميشد ، آقای سر ميز چاقويش را در مياورد و هر چقدر ميخواست مي بريد و با دستش آنرا مي خورد.
كشور تركيه و كشورهای اروپاي شرقي قبل از اروپای غربي شروع به استفاده از چنگال كردند دقيقا معلوم نيست كه چه مدتي آسيايي ها از چنگال استفاده ميكردند ولي چيزی كه معلوم است اينست كه تا سال 1000 ميلادی هم اين مد به ايتاليا راه نيافت و بعد از اين تاريخ بود كه ابتدا به ايتاليا و بعد هم به انگلستان رسيد در واقع انگليسي ها كه به سياحت ايتاليای قرون وسطي رفته بودند، از ديدن مرداني كه گوشتها را با سليقه تمام به سر چنگالها به نيزه كشيده بودند، شگفت زده شدند.


هانری هشتم پادشاه انگلستان  اولين كسي بود كه اين رسم ايتاليايي ها را تقليد كرد وی صاحب سه عدد چنگال بود كه از ميان آنها يكي را انتخاب مي كرد، دخترش، ملكه اليزابت اول، يك مجموعه جالب از انواع چنگال داشت.
ولي تا سال هزار و هفتصد بيشتر مردم در سر ميز غذا فقط از چاقو و قاشق استفاده ميكردند و ضمنا اين را هم بدانيم كه هيچ فرد آمريكايي در زمان انقلاب آمريكا هنوز چنگال برای غذا خوردن نداشت.

اولین قاشق دنیا دهان چه کسانی رفته؟

اولین قاشق دنیا دهان چه کسانی رفته؟

نخستین مردمانی که از قاشق و چنگال برای غذا خوردن استفاده کرده اند.

راستان نیوز |

   ایرانیان از نخستین مردمانی بودند که از قاشق برای غذا خوردن استفاده کرده اند. در تصویر قاشق سیمین (نقره ای) هخامنشی را میبینید که قدمت آن به ۲۵۰۰ سال میرسد!

قاشق ایران باستان

ﺍﯾﻦ ﺁﻟﯿﺎﮊ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﺫﻭﻕ ﻭ ﻫﻨﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﮐﺎﺳﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺷﻖ ﮐﻤﯽ ﭘﻬﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺎﺷﻖ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﺳﺘﻪ ﯼ ﻗﺎﺷﻖ ﺍﺭﺩﮐﯽ ﻫﻨﺮ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺎﺷﻖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯿ ﺪﻫﺪ.

ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺩﺳﺘﻪ ﻗﺎﺷﻖ ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﺍﺭﺩﮎ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺷﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ (ﺩﺳﺘﻪ ﻗﺎﺷﻖ ) ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺩﻡ ﺷﯿﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺳﺮ ﻋﻘﺎﺑﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺷﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺷﯿﺮ ﻭ ﺍﺭﺩﮎ بوده و ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺩ ﮔﻮﯾﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻋﻘﺎﺏ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺩﯾﺪ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺍﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩﻭﺍﺭ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ می دهد. همان بحث اکوسیستم در چرخه حیات موجودات زنده.

ﺩﺭﺍﺯﺍﯼ ﻗﺎﺷﻖ: 15.2 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ: ﺍﯾﻦ اثر ﻫﻨﺮی تاریخی نیز ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺮﺍﺟﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ 23,115 ﺩﻻﺭ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

قاشق و چنگال ساسانی در موزه رضا عباسی:

قاشق چنگال ساسانی

ﺍﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎ، ﺩﺭ ﺩﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ، ﺳﻨﺘﯽ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺍﻧﻪ در آن ﻫﻨﺮ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ شده است.

ﺍﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺍﺯ دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎﻥ بوده و ﺑﻪ 400 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺯﺍﯾﺶ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

 

.