مجله سورنا: «جرم اولی ها» قربانی افزایش آسیب های اجتماعی

,افزایش جرم اولی ها,تهمینه شاورد ی,د لایل افزایش جرم اولی ها

مجله سورنا: «جرم اولی ها» قربانی افزایش آسیب های اجتماعی

یک جرم شناس د لایل افزایش مجرمان فاقد سابقه کیفری یا اصطلاحا جرم اولی ها را تشریح کرد و گفت: این افراد اغلب قربانی افزایش میزان آسیب های اجتماعی همچون طلاق، بیکاری، فقر، اعتیاد ، حاشیه نشینی و ... هستند .

به گزارش ایسنا، تهمینه شاورد ی د ر تشریح علل وقوع جرایم مختلف د ر کشور و عوامل گرایش افراد به ارتکاب جرم گفت: یکی از شاخص های سرمایه اجتماعی بالا د ر هر جامعه پایین بود ن میزان جرایم، قانون گریزی، هنجارشکنی و اقد اماتی نظیر آن است که د ر نتیجه کاهش میزان مجرمان و زند انیان را به د نبال د ارد . طبیعی است که افزایش جرایم و هنجارشکنی ها د ر جامعه همچون حرکت د ومینو به سرعت د ر سطح جامعه گسترش می یابد و اقشار مختلف را د رگیر می کند و نتیجه آن نیز افزایش سوء سابقه مجرمانه د ر میان افراد جامعه است.

 

وی با بیان اینکه د ر سال های اخیر با افزایش گروه جد ید ی از مجرمان بد ون سابقه یا به عبارتی جرم اولی مواجه شد ه ایم، گفت: منظور از جرم اولی افراد ی هستند که برای اولین بار به خاطر ارتکاب جرمی د ستگیر شد ه اند . این افراد اغلب قربانی افزایش میزان آسیب های اجتماعی همچون طلاق، بیکاری، فقر، اعتیاد ، حاشیه نشینی و ... هستند که به د لیل پایین بود ن سطح مهارت های زند گی و آموزش لازم وارد فضای مجرمانه شد ه اند و ناخواسته د ر این مسیر گام برد اشته اند .

 

شاورد ی د ر پاسخ به این پرسش که چه عواملی سبب ارتکاب جرم از سوی افراد بد ون سابقه می شود ، گفت: مهم ترین یا شاید عمد ه ترین عامل «بحران های اقتصاد ی» است که د ر سال های اخیر با آن مواجه بود ه ایم. د ر واقع بحران های اقتصاد ی باعث ایجاد زمینه های قانون شکنی د ر افراد ی می شود که پیش از این وارد این حوزه نمی شد ند . مثلا افزایش قیمت برخی کالاها مانند تلفن همراه سبب شد تا افراد ی که به د لیل مشکلاتی نظیر حاشیه نشینی، بیکاری، اعتیاد و ... فاقد مهارت های لازم رفتاری بود ند ، اقد ام به گوشی قاپی از د یگر شهروند ان کنند .

 

این جرم شناس اضافه کرد : برخی افراد نیز به د لیل حس خشم یا انتقام گیری که از اقشار مختلف جامعه د ارند سعی می کنند با ارتکاب برخی جرایم به نوعی از آنان انتقام بگیرند تا اصطلاحا د ل شان خنک شود و متاسفانه به عواقب بعد ی کارشان نیز فکر نمی کنند .

 

وی با تاکید بر اینکه «عد م آگاهی نسبت به فعالیت های مجرمانه» نیز از د یگر عواملی است که د ر سال های اخیر شاهد آن بود ه ایم، گفت: برخی از مواقع عد م آگاهی فرد نسبت به عملی مجرمانه باعث می شود که نسبت به انجام آن اقد ام کند و لازم است آگاه سازی عمومی د ر سطح کشور از طریق رسانه های جمعی انجام بگیرد ، چرا که این اقد ام به نوعی هشد ار نیز محسوب شد ه و سبب ترس قانون گریزان از عواقب اقد ام مجرمانه خود خواهد شد .

 

شاورد ی با اشاره به «جرایم د ر فضای مجازی» که د ر سال های اخیر به جرایم د یگر افزود ه شد ه است، اد امه د اد : غالبا کسانی د رگیر این جرایم می شوند که هیچ گونه سابقه ای د ر این زمینه ند اشته اند . حتی بعضا عد م آگاهی آنان نسبت به نوع جرم، آن ها را به این حیطه می اند ازد . مثلا گرفتن اسکرین شات (عکس) از متن چت خصوصی به عنوان جرم تلقی می شود ، اما بسیاری از کاربران اینترنت به راحتی اسکرین شات های خود را د ر شبکه های اجتماعی قرار می د هند و د ر واقع ند انسته جرم مرتکب می شوند . تبلیغات د ر فضای مجازی و تشویق کاربران به سرمایه گذاری به شیوه های مختلف و اصطلاحا د ستیابی به ثروت یک شبه از د یگر مسائلی است که افراد را ناآگاهانه به ورطه فعالیت های مجرمانه می اند ازد و متاسفانه باید بگویم که به اند ازه رشد برخی تکنولوژی ها د ر کشور فرهنگ و قوانین استفاد ه از آن فراگیر نشد ه است.

 

این جرم شناس با بیان اینکه باید توجه د اشت مجرمی که زند ان را ترک می کند د یگر از حاشیه امن قبلی نه از نظر قضایی و نه اجتماعی و اقتصاد ی برخورد ار نیست، اظهار کرد : بنابراین یکی از پیامد های زند انی کرد ن مجرمان بد ون سابقه از د ست د اد ن موقعیت اجتماعی د ر خانواد ه و جامعه است، نقش او به عنوان پد ر و همسر د ر خانواد ه متزلزل می شود . حرمتی که د ر خانواد ه برخورد ار بود ه است از د ست می د هد و د یگر نمی تواند به عنوان الگویی برای فرزند ان خود و پناهی برای همسر و فرزند ان خود به حساب آید .

 

وی با بیان اینکه نمی توان این باور عمومی را که زند ان ها د ر هر شرایطی جرم خیز هستند را ناد ید ه گرفت، گفت: بنابراین پیامد د یگر زند انی شد ن مجرمی که اولین بار به زند ان رفته کسب رفتار انحرافی است، رفتار انحرافی آموختنی است و د ر فرآیند ارتباط با د یگران به خصوص گروه های کوچک آموخته می شود . د ر این فرآیند اطرافیان فرد مجرم، رفتار مناسب یا نامناسب را برای او تعریف می کنند و این آموزش د ر تعامل روزانه با اطرافیان د ر ذهن مجرم نهاد ینه می شود . تا جایی که وی قانون شکنی را بر احترام به قانون به عنوان یک رفتار مناسب ترجیح می د هد .

 

شاورد ی اد امه د اد : زند ان و زند انی شد ن عاملی است که فرد را از حرکت اجتماعی باز می د ارد ضمن اینکه شکاف میان رشد و تغییرات بهینه جامعه و فرد زند انی عاملی بازد ارند ه است که باعث حرکت و تغییر د ر فرد می شود . د ر نتیجه زند انی پس از آزاد ی با روند تغییرات جامعه بیگانه است و از مهارت های لازم برای کار و پیشرفت اجتماعی برخورد ار نیست.

 

وی با مطرح کرد ن نظریه انگ زنی نیز گفت: این مساله بر این امر تاکید د ارد که برچسب زنی و منحرف شناختن فرد ی که واقعا منحرف نیست ممکن است فرد را به آد م منحرف واقعی تبد یل کند . د ر واقع نه تنها او را از شکستن هنجارها باز نمی د ارد بلکه موجب افزایش تمایل او به شرکت د ر گروه های منحرف نیز می شود . پیامد د یگر «تحمیل هزینه بر د وش جامعه و د ولت» است.

 

زیرا ورود افراد ی که هیچ سابقه ای ند اشته اند به فضای جرم خیز زند ان، به حرفه ه ای شد ن جرایم و سازماند هی آن کمک می کند و باعث می شود او د ر کنار مجرمان سابقه د اری قرار گیرد که شیوه های مختلف اجرای جرایم مختلف را به راحتی به تازه وارد ان منتقل می کنند ، د ر واقع افراد با انجام یک جرم کوچک وارد زند ان می شوند اما ممکن است پس از آزاد ی به د لیل بد آموزی ها تبد یل به یک مجرم حرفه ای شود ، د ر این شرایط هم هزینه مضاعفی بر د ولت و جامعه تحمیل می شود و هم هزینه نگهد اری و کنترل رفتار زند انی را د ر بر د ارد که این هزینه ها به مراتب بیشتر از پیشگیری از زند ان رفتن فرد ی است که هیچ گونه سابقه مجرمانه ند ارد .