مجله سورنا: با خنده های پسته آشنا شوید

,افزودنی های مجاز به پسته,کشت و دام و صنعت,آفت زدگی به پسته

مجله سورنا: با خنده های پسته آشنا شوید

شاید با وضعیت گرانی پسته همه نتوانند برای پذیرایی عید آن را خریداری کنند، اما آنهایی که قصد خرید دارند بهتر است با رعایت نکاتی این محصول را انتخاب کنند که اگر پول زیادی از جیب شان رفت محصول درخوری خریده باشند.

 

طبق استاندارد ملی ایران به پسته ای که برشته نشده و بدون  مواد افزودنی مجاز باشد پسته خام و به انواعی که حاوی مواد افزودنی مجاز و تحت عملیات حرارتی قرار گرفته باشند پسته برشته گفته می شود. پسته خام بر برشته اولویت مصرف دارد.

 

به پسته ای که پوست استخوانی آن به طور طبیعی شکاف نداشته باشد، شکاف کوچک داشته باشد یا این که در انتها شکاف داشته باشد به ترتیب پسته ناخندان، کم خندان یا ته خندان گفته می شود. نوعی که پوست سخت آن باز و مغز نمایان باشد پسته طبیعی خندان و نوعی که به روش های گوناگون مکانیکی خندان شده باشد پسته مکانیک خندان (آب خندان، یخ خندان یا یخ ترکان) نامیده می شود.

 

اغلب پسته های نارس و نامرغوب دربسته اند. این پسته ها را در آب یخ خیس کرده و بلافاصله در معرض منبع حرارتی قرار می دهند. این شوک دمایی باعث می شود پسته دهان باز کرده و مغز آن پیدا شود. این پسته ها فسادپذیری بالا داشته، به سرعت طعم و بوی شان برگشته و تند می شوند و اغلب با جوهرلیمو و نمک فراوان بو داده می شوند تا مشتری متوجه کیفیت پایین محصول نشود. اگر ترک خندان پسته با فشار بین انگشتان روی هم بسته یا مغز پسته با مختصر فشار خرد یا در اثر تکان دادن پسته، مغز آن آزادانه حرکت کند باید به خنده پسته مشکوک شوید. کیفیت پسته با درجات عالی، ممتاز، مرغوب، خوب و معمولی درجه بندی می شود.

 

افزودنی های مجاز به پسته

افزودن هرگونه نگه دارنده، رنگ و اسانس مصنوعی به پسته غیرمجاز است. استفاده از ادویه و چاشنی همچون آبلیمو، نمک، فلفل، پودر سیر، نشاسته، زعفران و مواد رنگی طبیعی به پسته در صورتی مجاز است که کیفیت محصول مطابق با استاندارد ملی ایران و قابل آزمون و تشخیص باشد. پسته باید بوی مخصوص به خود داشته و بدون هرگونه مزه کهنگی، تلخی و تندی و بدون آفت و آفت زدگی باشد.

 

 

jamej​amdaily.‎​ir