آموزش زبان برنامه نویسی اسمبلی

شما می توانید مقالات آموزشی مربوط به زبان برنامه نویسی Assembly را در این بخش از مجله سورنا پیدا کنید

سگمنت های حافظه در زبان اسمبلی - آموزش Assembly

20:16 ,دوشنبه, 8 بهمن 1397

مجله سورنا: سگمنت های حافظه در زبان اسمبلی مجله سورنا: سگمنت های حافظه در زبان اسمبلیدر بخش قبلی ...

ثابت ها در زبان اسمبلی – آموزش Assembly

00:54 ,یکشنبه, 7 بهمن 1397

مجله سورنا: ثابت ها در زبان اسمبلی – آموزش Assembly مجله سورنا: ثابت ها در زبان اسمبلیNASM دستورا...

متغیرها در زبان اسمبلی - آموزش Assembly

00:53 ,یکشنبه, 7 بهمن 1397

مجله سورنا: متغیرها در زبان اسمبلی مجله سورنا: متغیرها در زبان اسمبلیNASM دستورالعمل های مختلفی ر...

فراخوان های سیستمی (System Calls) در زبان اسمبلی - آموزش Assembly

00:53 ,یکشنبه, 7 بهمن 1397

مجله سورنا: فراخوان های سیستمی (System Calls) در زبان اسمبلی مجله سورنا: فراخوان های سیستمی (Syst...

ثبات ها در زبان اسمبلی - آموزش Assembly

00:52 ,یکشنبه, 7 بهمن 1397

مجله سورنا: ثبات ها در زبان اسمبلی مجله سورنا: ثبات ها در زبان اسمبلیاکثر عملیاتی که توسط پردازند...

قواعد نحوی در زبان اسمبلی - آموزش Assembly

00:52 ,یکشنبه, 7 بهمن 1397

مجله سورنا: قواعد نحوی در زبان اسمبلی مجله سورنا: قواعد نحوی در زبان اسمبلییک برنامه اسمبلی را می...

نصب محیط برنامه نویسی اسمبلی - آموزش Assembly

23:10 ,سه شنبه, 27 آذر 1397

مجله سورنا: نصب محیط برنامه نویسی اسمبلی مجله سورنا: نصب محیط برنامه نویسی اسمبلیزبان اسمبلی به م...

معرفی زبان اسمبلی - آموزش Assembly

23:10 ,سه شنبه, 27 آذر 1397

مجله سورنا: معرفی زبان اسمبلی مجله سورنا: معرفی زبان اسمبلیهر رایانه شخصی دارای یک ریزپردازنده اس...

آموزش زبان برنامه نویسی اسمبلی - آموزش Assembly

23:09 ,سه شنبه, 27 آذر 1397

مجله سورنا: آموزش زبان برنامه نویسی اسمبلی مجله سورنا: آموزش زبان برنامه نویسی اسمبلیاسمبلی یک زب...

صفحه 1 از 1
1