مجله سورنا: 

تست هوش حدس کلمه


 

آیا می توانید اصطلاح معادل تصاویر را حدس بزنید ؟! 

 

تصویر شماره 1) 

 

,تست هوش حدس کلمه, بازی حدس کلمه, حدس کلمه

مجله سورنا: تست هوش حدس کلمه

بازی حدس کلمه از روی تصویر

تصویر شماره 2) 

 

,تست هوش حدس کلمه, بازی حدس کلمه, حدس کلمه

تست هوش حدس کلمه

تصویر شماره 3) 

 

,تست هوش حدس کلمه, بازی حدس کلمه, حدس کلمه

بازی حدس کلمه

 

تصویر شماره 4) 

 

,تست هوش حدس کلمه, بازی حدس کلمه, حدس کلمه

 تست هوش تصویری جدید

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

 

پاسخ تست هوش حدس کلمه :

تصویر شماره 1 ) 

جواب صحیح اصطلاح  آمارگیری 

 

تصویر شماره 2 ) 

زخم زبان

 

تصویر شماره 3 ) 

آسیب دیده  

 

تصویر شماره 4 )

سیرابی

 

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته